ඇඳිරි නීති සමය තුල ෆාමසි වලට වෙන දේ

දිවයින පුරා පනවා ඇති ඇඳිරි නීති සමය තුල, සියලු ෆාමසි විවෘතව තැබීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කොට තිබෙනවා.

Share to friends
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *