කොරෝනාවෙන් බේරීමට ගර්භණී කාන්තාවන්ට උපදෙස්

COVID-19 කොරෝනා ව්‍යාප්තිය වන මේ අවදියේදී, ගර්භණී කාන්තාවන් සඳහා උපදෙස්…

Share to friends
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
View More කොරෝනාවෙන් බේරීමට ගර්භණී කාන්තාවන්ට උපදෙස්

වේරහැර රියදුරු බලපත් නිකුත් කිරීම අදට නවතී. හේතුව මෙන්න

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ (DMT) වේරහැර කාර්‍යාලයෙන් රියදුරු බලපත් නිකුත්…

Share to friends
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
View More වේරහැර රියදුරු බලපත් නිකුත් කිරීම අදට නවතී. හේතුව මෙන්න

වූහාන් සිට පැමිණෙන සිසුන්ට සීල් කාමර 32ක්. සන්නිවේදනයට Wifi හා තවත් පහසුකම්.

චීනයේ වූහාන් සිට පැමිණෙන ශ්‍රී ලාංකික සිසුන්ව නේවාසිකව රඳවා ප්‍රතිකාර…

Share to friends
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
View More වූහාන් සිට පැමිණෙන සිසුන්ට සීල් කාමර 32ක්. සන්නිවේදනයට Wifi හා තවත් පහසුකම්.