ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පිලිබද උදය ගම්මන්පිල මහතා සිදු කළ විශේෂ ප්‍රකාශය. සම්පුර්ණ විස්තරයට..!

ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ මහතාට ජනාධිපතිවරණය සඳහා තරග කිරීමට සිය ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය…

Share to friends
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
View More ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පිලිබද උදය ගම්මන්පිල මහතා සිදු කළ විශේෂ ප්‍රකාශය. සම්පුර්ණ විස්තරයට..!

දඹුල්ල – ගලේ⁣වෙල ත්‍රිරෝධ රථ අනතුරින් දෙදෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට (PHOTOS)

අද (11) පස්වරුවේ දඹුල්ල-ගලේවෙල ප්‍රධාන මාර්ගයේ පුවක්පිටිය ප්‍රදේශයේදී ත්‍රිරෝධ රථයක්…

Share to friends
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
View More දඹුල්ල – ගලේ⁣වෙල ත්‍රිරෝධ රථ අනතුරින් දෙදෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට (PHOTOS)